ARC Advocats i Consultors

Serveis especialitzats per al Sector Públic
Saber-ne més

Els nostres serveis

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública
Saber-ne més

Presentació de la firma

Oferim serveis especialitzats per al Sector Públic

La firma Arc Advocats i Consultors es presenta com una oferta de serveis especialitzats per al Sector Públic. Es dedica a la prestació de serveis professionals exclusivament adreçats a les Administracions Públiques i ens del Sector Públic, a l’acompanyament i suport als càrrecs electes amb responsabilitats de gestió, tècnics i responsables en general de les Administracions Públiques, especialment Administracions Locals, ens que en depenen com organismes autònoms, mancomunitats, consorcis o societats públiques, així com una proposta de suport, assessorament i externalització de serveis integrals, amb l’objectiu d’oferir una proposta flexible de serveis específicament dirigits a l’Administració Local i entitats concertades de la sanitat pública catalana.

És per això que s’integren al despatx un seguit de professionals i tècnics locals amb experiència dilatada dins els àmbits de la secretaria, la gestió pública, la defensa jurídica davant els tribunals, experts en recursos humans, urbanisme, economia i hisendes locals i en totes les necessitats que afecten molt directament al món local, amb l’objectiu de proposar el més ampli ventall de serveis al nostre sector públic més proper. 

D’altra banda, la firma manté vincles de col·laboració amb la firma Sage Aytos, a través de l’associació amb la seva representació exclusiva per Catalunya i Balears, oferint el suport jurídic per a la instal·lació, posada en marxa i consultoria jurídica de suport  als seus programaris informàtics especialment adreçats al Sector Públic.

Santiago Sáenz Hernáiz

Advocat

Soci director de la firma, advocat col·legiat des de 1981 i dedicat professionalment des d’aquella data a la defensa de les Administracions públiques, en els següents àmbits: organització, funcionament i règim jurídic, serveis i activitats, contractació, béns, hisendes locals (pressupost, tributs i preus públics, gestió, recaptació i procediment sancionador), personal al servei de les administracions públiques (personal funcionari, eventual i de règim laboral), urbanisme (planejament, gestió i disciplina).

En l’exercici de la seva activitat professional ha estat contractat i ha assolit la defensa jurídica de l’Administració de la Seguretat Social, l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Departament de Presidència i Salut, Secretaria d’Estratègia i Coordinació i Servei Català de la Salut), local (entre d’altres: Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona, diversos consells comarcals i ajuntaments).

En la seva funció de director del Departament de Dret Públic és el responsable del contracte de suport jurídic a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació Catalana de Municipis, així com del Servei Jurídic d’Assistència Local de la Diputació de Barcelona.

Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i de l’Escola de Pràctica Jurídica. Ponent de nombrosos seminaris i ponències en matèria d’empleats públics i professor de postgrau i mestratges en aquesta matèria, com ara la Diplomatura de Postgrau-Especialista universitari en gestió de personal al servei de les entitats locals que organitza la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili de Tarragona en col·laboració amb l’ACM.

Consultor de la firma informàtica Sigep Aytos pel suport jurídic als seus programaris adreçats al Sector Públic.