Responsabilitat Patrimonial

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública Tornar a serveisContacta

Responsabilitat Patrimonial

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública Tornar a serveisContacta

Responsabilitat Patrimonial

Estudi de riscos i valoració de bens assegurable: anàlisi de valoració de bens.

Assessorament o suport sobre l’oferta asseguradora.

Disseny de l’expedient administratiu de contractació, determinació del preu de la licitació.

Confecció de plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques així com de la totalitat dels acords i tramitació de l’expedient de contractació.

Informe tècnic de valoració de les propostes presentades a la licitació.

Gestió integral de la responsabilitat patrimonial: en supòsits de sinistre amb franquícia o de discrepància amb la companyia asseguradora.

Tramitació administrativa complerta: recepció de reclamacions, instrucció amb l’estudi tècnic, jurídic o pericial del dany, redacció de les propostes o resolucions administratives, així com dels recursos o reclamacions en la via administrativa.

Assistència i defensa jurídica.

Elaboració d’informes jurídics i tècnics sobre la viabilitat de la reclamació i informes pericials de valoració de danys.

Contacta ara

Telèfon

93 860 19 22

h

Fax

93 870 48 96