Serveis jurídics

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública Tornar a serveisContacta

Serveis jurídics

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública Tornar a serveisContacta

Serveis Jurídics

Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i corporacions públiques.

Béns i patrimoni.

Gestió dels serveis públics.

Organismes autònoms, corporacions públiques, societats mercantils de capital mixt o capital públic.

Contractació pública.

Urbanisme i territori: planejament, gestió urbanística, legalitat i disciplina, expropiació.

Relacions institucionals. Comunicació i imatge.

Protecció de la propietat intel·lectual i industrial.

Hisendes locals. Gestió pressupostària, comptabilitat pública.

Assistència i defensa jurídica en els àmbits del Dret públic: administratiu, fiscal i urbanístic.

Dret urbanístic i de la construcció.

Defensa jurídica davant les Jurisdiccions contenciós administrativa i laboral.

Contacta ara

Telèfon

93 860 19 22

h

Fax

93 870 48 96