Personal al servei de les AAPP

Personal al servei de les administracions públiques i ens del sector públic Tornar a serveisContacta

Personal al servei de les AAPP

Personal al servei de les administracions públiques i ens del sector públic Tornar a serveisContacta

Personal al servei de les administracions públiques i ens del sector públic

Confecció de nòmines i documents de cotització.

Gestió integral del Capítol I amb programari concebut per a l’Administració Pública, garantint la connectivitat amb la comptabilitat pública.

Redacció de resolucions administratives i expedients de personal, així com els informes dels corresponents expedients administratius.

Elaboració de disposicions de caràcter general i actes amb pluralitat de destinataris com ara plantilles de personal i relacions de llocs de treball, catàlegs i reglaments.

Assessorament i suport integral en matèria de personal (empleats públics) al servei de recursos humans o a la Secretaria i Intervenció.

Negociació col·lectiva i resolució de conflictes.

Anàlisi de personal i consultoria de personal: organització, plans formatius, estudi valoració de llocs de treball, disseny de plantilla i relació de llocs.

Processos de racionalització dels RR.HH. i consolidació de l’ocupació temporal.

Contacta ara

Telèfon

93 860 19 22

h

Fax

93 870 48 96