Estudis i treballs

ContractesContacta

Estudis i treballs

Contacta

Estudis i treballs

 Ajuntament de Montgat. Informe relatiu a la possibilitat legal d’incorporació a la plantilla de diverses places de nova creació. Abril 2020.

  Ajuntament de Roda de Berà. Informe relatiu a l’aplicació dels premis de fidelització i de jubilació anticipada previstos al conveni col·lectiu i acord de condicions. Abril 2020.

          Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Informe relatiu a la subrogació del personal conseqüència d’acord de canvi de gestió: internalització del servei. Març 2020.

 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Informe relatiu a la incorporació a la plantilla de personal de places de nova creació. Febrer 2020.

 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Informe relatiu a la l’abast de la negociació col·lectiva en l’aprovació de bases de processos selectius d’accés a places o de provisió de llocs de treball. Desembre de 2019.

 Ajuntament de Pals. Informe relatiu a la incorporació a la plantilla de personal de places de nova creació. Desembre de 2019.

 Ajuntament de Piera. Informe relatiu a la incorporació a la plantilla de personal de places de nova creació. Desembre de 2019.

 Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Informe relatiu a la modificació de la plantilla als efectes de substituir una plaça de contractat laboral per una plaça de funcionari d’acord a les funcions desenvolupades. Novembre de 2019.

 Ajuntament de Molins de Rei. Informe relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball. Octubre 2019.

 Ajuntament de Vila-seca. Informe relatiu a l’informe del servei de prevenció intern i les mesures  a adoptar en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. Setembre 2019.

 Ajuntament de Pallejà. Informe relatiu a la reversió del servei públic d’Educació Infantil i les seves conseqüències en ordre a la subrogació del personal de la concessionària. Agost de 2019.

 Consell Comarcal de la Cerdanya. Informe relatiu a la naturalesa jurídica de la Gerència i sobre la possibilitat de poder ser atribuïda a personal eventual. Agost 2019.

 Consell Comarcal del Baix Llobregat. Informe relatiu a les responsabilitats laborals derivades del rescat de la concessió del servei públic d’atenció a les persones. Juliol 2019.

 Roca Junyent, SLP. Informe relatiu a la configuració d’un lloc de treball de caràcter directiu per a la direcció i coordinació dels serveis econòmics i la seva relació amb la Intervenció. Juliol 2019.

 Ajuntament de Tona. Informe relatiu a la naturalesa de la relació jurídica de les persones contractades per plans d’ocupació. Juliol 2019.

 Consell Comarcal del Pallars Jussà, Informe relatiu a la relació jurídica de la persona designada Gerent com a personal eventual. Juliol de 2019.

 Ajuntament d’Alella. Informe relatiu a les places objecte d’estabilització i el canvi en el seu règim jurídic. Maig 2019.

 Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Informe relatiu a la compensació de triennis meritats per funcionari al servei de la Federació. Abril de 2019.

 Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Informe relatiu a l’adequació a la legalitat de l’Acord-Conveni col·lectiu. Febrer de 2019.

 Ajuntament de Cardedeu. Informe relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball. Febrer de 2019.

 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Informe relatiu a l’execució d’una sentència que declara la concurrència de la figura de la cessió il·legal de treballadors. Gener de 2019.

 Ajuntament de Roda de Berà. Informe relatiu a la legalitat d’acord de negociació col·lectiva relatiu a gratificació de funcionaris. Gener 2019.

 Consell Comarcal del Baix Llobregat. Informe relatiu a l’acord de negociació col·lectiva sobre ordenació dels recursos humans i execució del pla d’estabilització de l’ocupació temporal. Desembre 2018.

 Consell Comarcal del Barcelonès. Informe relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball per adequacions individuals. Desembre 2018.

 Ajuntament de Cardedeu. Informe relatiu a l’oferta pública 2018 incloent la taxa addicional per la consolidació de l’ocupació temporal. Desembre 2018.

 Ajuntament de Regencós. Elaboració de la relació de llocs de treball. Desembre de 2018.

 Marina de Badalona, SA, Informe relatiu a l’ordenació dels RRHH en una societat de capital íntegrament públic. Novembre de 2018.

 Fundació Sant Llàtzer. Informe relatiu a l’anàlisi de la relació jurídica de la Gerència. Setembre 2018.

 Ajuntament de Calafell. Informe relatiu al règim retributiu de funcionari en pràctiques per haver accedit a la condició d’alumne a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per accedir al cos de Mossos d’Esquadra. Juliol 2018.

 Ajuntament de Cardedeu. Informe relatiu al règim retributiu de funcionari en pràctiques per haver accedit a la condició d’alumne a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per accedir al cos de Mossos d’Esquadra. Juliol 2018.

 Ajuntament de Canyelles. Informe relatiu a la definició de criteris per abonar el complement de productivitat. Juliol 2018.

 Ajuntament de Calafell. Informe relatiu a les conseqüències laborals d’un acord sobre reversió del servei públic d’escoles bressol municipal. Juny 2018.

 Mutual Midat Cyclops, MCSS núm. 1. Informe relatiu a la repercussió en la massa salarial de l’Acord del Consell de Ministres relatiu a l’acord de retribució específica dels seus empleats. Juny 2018.

 Ajuntament de Rubí. Informe relatiu a la relació jurídica de la persona que ostenta la Gerència en una societat municipal. Maig 2018.

 Ajuntament de Súria. Informe relatiu a la cobertura de la plaça d’Enginyer i el seu règim d’incompatibilitats. Maig de 2018.

 Federació de Municipis de Catalunya, ponència relativa a la consolidació de l’ocupació temporal en la Jornada d’Actualització celebrada el 24 d’abril de 2018.

 Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local, ponència sobre novetats legislatives i jurisprudencials en l’àmbit dels RR.HH. municipals, en la Tercera jornada sobre actualització jurídica. Barcelona, febrer de 2018.

 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Informe relatiu a la participació del personal interí en els processos de provisió de llocs de treball. Gener de 2018.

 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Informe relatiu a l’execució de sentència en un supòsit de cessió de treballadors. Novembre 2017.

 Consorci Badalona Sud, Informe relatiu al càlcul de la massa salarial. Novembre 2017.

 Ajuntament de Súria, Informe relatiu a l’adequació retributiva individual d’un lloc de treball. Octubre de 2017.

 Ajuntament de Rubí, Informe relatiu a les conseqüències pressupostàries i de les responsabilitats derivades del reconeixement de relacions laborals per tasques de caràcter permanent. Octubre 2017.

 Marina de Badalona, SA,  Informe relatiu a la legalitat d’un acord transaccional d’aplicació de conveni col·lectiu de ports de Catalunya. Juliol 2017.

 Barcelona Activa, SA, Informe relatiu a l’impacte al càlcul de la massa salarial, i del límit d’increment d’aquesta, de la transformació de contractes discontinus que podrien ser declarats com indefinits no fixos. Juny 2017.

 Ajuntament de Badalona Informe relatiu a les conseqüències jurídiques en l’àmbit laboral de la dissolució de l’organisme autònom municipal Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació. Maig 2017.

 Ajuntament de Rubí, Informe relatiu a la legalitat de les bases sobre mobilitat funcional del personal laboral. Abril 2017. 

 Badalona Cultura, SL (Ajuntament de Badalona), Informe relatiu a un acord transaccional en seu dels jutjats socials i la seva contradicció amb el principi de legalitat, la presumpció de legalitat i la revisió dels actes administratius. Febrer 2017.

Ajuntament de Canyelles, Informe relatiu a les funcions dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Gener de 2017.

Barcelona Activa, SA (Ajuntament de Barcelona), Informe relatiu al càlcul de la massa salarial en una societat mercantil del sector públic local, limitacions pressupostàries i qualificació de la relació jurídica laboral amb els seu personal en funció del caràcter estructura o conjuntural de les tasques. Novembre de 2016.

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Informe relatiu a la modificació de la plantilla de personal i RLT per tal de permetre la funcionarització de la plaça/lloc d’Arquitecte superior. Agost 2016.

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana, Informe relatiu a la relació jurídica d’una professional i la seva regularització a la plantilla de personal. Juliol 2016.

Consell Comarcal del Vallès Occidental, Informe relatiu a les relacions existents amb el personal amb vincle temporal. Juliol 2016.

Ajuntament de Cardona, Informe relatiu a la cobertura d’una plaça per personal funcionari provinent de mobilitat inter administrativa. Juny 2016.

Ajuntament de La Llagosta, Informe relatiu a la tramitació de l’aprovació del pressupost de manera diferenciada de la plantilla i de la relació de llocs de treball. Maig 2016.

Badalona Serveis Assistencials, SA (Ajuntament de Badalona), Informe relatiu a la devolució de la paga extra suprimida al 2012 dins l’exercici 2016. Març 2016.

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, Informe relatiu a la naturalesa jurídica estatutària dels vigilants municipals i regularització de la situació actual. Març 2016.

Ajuntament de Palafrugell, Informe relatiu a la diferència entre els aspectes funcionals i els aspectes operatius del cos de la Policia Local. Febrer 2016

Ajuntament de Santa Oliva, Informe relatiu a l’impacte pressupostari de la reincorporació d’un empleat de règim laboral després de la situació d’excedència forçosa per càrrec públic. Febrer de 2016.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Informe relatiu al desenvolupament d’un servei municipal d’inserció ocupacional. Gener 2016.

Ajuntament de Canyelles, informe sobre la plantilla de personal 2016 amb amortització de la plaça de funcionari amb habilitació estatal Vicesecretària. Desembre 2015.

Ajuntament de Cardona, informe sobre la plantilla de personal 2016 amb amortització de la plaça de funcionari tècnic d’administració general. Desembre 2015

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, Informe relatiu a la relació jurídica amb l’arquitecte municipal i la seva finalització. Novembre 2015.

Ajuntament de Palafrugell, Projecte de Reglament de Segona Activitat de la Policia Local. Novembre 2015.

Ajuntament de Canyelles, Informe relatiu a la distribució de competències entre els diferents òrgans municipals. Octubre 2015.

Ajuntament de Badalona, Badalona Serveis Assistencials, SA, Informe relatiu a l’aplicació i recuperació de la minoració retributiva prevista als RDL 8/2010 i al DL 3/2010. Octubre 2015.

Diputació de Barcelona, Estudi i proposta d’estructura i dotacions de RR.HH. del Servei de Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Setembre 2015.

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Informe relatiu a la legalitat de la plantilla de personal i RLT 2015 amb creació de places de personal laboral temporal i increments retributius derivats de la nova RLT. 2015.

Ajuntament de Palafrugell, Informe relatiu als plusos de prolongació de jornada i la seva inaplicació als funcionaris de la Policia Local. 2015.

Ajuntament de Palafrugell, Informe relatiu a la revisió per nul·litat del nomenament de funcionari de carrera concorrent la inhabilitació derivada de condemna judicial ferma. 2015.

Consell Comarcal de la Selva, Informe relatiu a la legalitat de la incorporació a la plantilla de les places corresponents a funcionaris interins per programes. 2014

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM), Informe relatiu a l’aplicació a aquesta societat pública de les limitacions d’increment retributiu del personal previstos a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 2014.

Ajuntament de Montgat, Informe relatiu a les funcions dels funcionaris amb habilitació estatal Secretari i Interventora de l’Ajuntament de Montgat. Juliol 2014.

Consorci del Besòs, Informe relatiu a les conseqüències jurídiques derivades de l’extinció del contracte de treball d’un empleat laboral indefinit quina plaça ha estat objecte d’amortització. Juny 2014.

Consorci del Besòs, Informe relatiu a l’acord d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal. Maig 2014.

Ajuntament de Badalona, Informe relatiu a la consolidació retributiva a través d’un complement personal transitori en els supòsits de canvi de lloc de treball esdevinguda com a conseqüència de la supressió del lloc com a conseqüència de la modificació de la relació de llocs de treball. Febrer de 2014.

Ajuntament de Cardedeu, Informe relatiu a la consolidació de funcions en supòsits de supressió de llocs de treball en la RLT. Febrer de 2014.

Molt Il·lustre Administració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Estudi relatiu a la forma de gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. febrer 2014.

Generalitat de Catalunya, Presidència, Estudi sobre les possibilitats derivades del marc jurídic vigent per a la dinamització de les petites i mitjanes empreses a través de la contractació pública. Febrer, 2014.

Generalitat de Catalunya, Presidència, Bases per l’elaboració d’un marc legal per a la contractació pública a Catalunya. Novembre 2013.

Ajuntament d’Alella. Estudi pel disseny del model de cos de Policia Local i estructuració dels serveis policials a l’Ajuntament d’Alella. Octubre 2013.

Ajuntament de Pals, Estudi auditoria laboral sobre incidències en les retribucions i cotització del personal al servei de l’Ajuntament de Pals. Octubre 2013.

Ajuntament de Cardedeu, Informe relatiu a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball i reestructuració de la direcció i coordinació dels serveis generals amb transformació del lloc de Cap dels Serveis general en genèric corresponent a la plaça de TAG. Octubre 2013.

Ajuntament de Badalona, Informe relatiu a la reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral formulada pel fins aleshores Cap de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Badalona. Setembre 2013.

Ajuntament de Rubí, Informe relatiu al sistema de nomenament i provisió d’Inspector en Cap de la Policia Local. Juliol 2013.

Ajuntament de Creixell, Informe relatiu al restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió del servei públic d’Escola Bressol Municipal. Juny 2013.

Ajuntament de les Borges Blanques. Informe relatiu a la revisió per nul·litat d’un conveni. 2013.

Ajuntament de Granollers. Informe jurídic relatiu a la formalització de requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu en relació a Requeriment/Acta de la Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos laborals. Juny 2013.

Diputació de Barcelona, Servei d’Assistència Jurídica Local, Informe relatiu al restabliment de l’equilibri econòmic financer de la concessió del servei municipal d’aigües de l’Ajuntament de Canovelles (Vallès Oriental). Maig 2013.

Ajuntament d’Òdena. Informe sobre retribucions del personal al servei de l’ajuntament d’Òdena. Maig 2013.

Ajuntament de Granollers. Estudi sobre supòsits de subrogació per successió d’empreses en concessions públiques. Abril 2013.

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Informe relatiu a l’aplicació de la jornada legal de 37,5 hores setmanals i complement en les prestacions d’IT al personal. Desembre 2012.

Consell Comarcal de les Garrigues. Estudi sobre legalitat de les retribucions del personal del Consell. Desembre 2012.

Ajuntament de Pineda de Mar. Informe relatiu a l’extinció de diversos contractes de treball adscrits a l’execució de plans i programes públics sense dotació estable finançats per altres administracions públiques. Agost 2012.

Ajuntament de Creixell. Informe relatiu a la subrogació del personal adscrit al servei públic d’escola bressol municipal com a conseqüència de la gestió indirecta del servei mitjançant empresa adjudicatària. Juliol 2012.

Consell Comarcal de les Garrigues: Informe relatiu a l’impacte de les reformes en matèria de personal en el conveni col·lectiu del personal laboral i en el pacte de condicions laborals del personal funcionari. Juliol 2012.

Consell Comarcal de les Garrigues: Informe relatiu a l’aplicació de la jornada legal de 37,5 hores setmanals i el complement en les prestacions d’IT al personal del consell. Juliol 2012.

Ajuntament d’Eivissa: Informe relatiu als conceptes repercutibles en tarifes de la concessió d’obra pública Estació d’Autobusos CETIS. Març 2012.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Estudi de viabilitat i alternatives jurídiques relatives a la societat de capital públic Gramepark, SA. Març  2012.

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Informe relatius a les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de plantilla i relació de llocs de treball derivada de la supressió del servei d’escola bressol municipal. Març 2012.

Ajuntament de Montmeló. Informe relatiu a l’anàlisi de les extincions de contracte dutes a terme per l’ajuntament i l’organisme autònom municipal i conclusions en relació a actuacions municipals futures. Març 2012.

Ajuntament de Pineda de Mar. Informe relatiu a la hipotètica obligació de subrogar el personal que prestava serveis a l’empresa adjudicatària del servei de recollida de voluminosos. Març 2012.

Ajuntaments de Creixell i Roda de Berà: Informe relatiu a un projecte de col·laboració dels cossos de Policia Local. Març 2012.

Ajuntaments de Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt: Informe relatiu a un projecte de col·laboració dels cossos de Policia Local. Febrer 2012.

Ajuntament de Tiana: Informe relatiu a un projecte de col·laboració dels cossos de Policia Local. Febrer 2012.

Ajuntament de Reus: Informe relatiu a la situació d’incompliment de la concessionària de be de domini públic municipal, opcions i procediments. Gener 2012.

Ajuntament de Badalona: Informes d’organització dels serveis de promoció de l’ocupació i promoció i gestió de l’habitatge protegit: Institut Municipal d’Ocupació i Badalona i Reactivació Badalona, SA (REBASA). Gener 2012.

Ajuntament de Badalona: estudi relatiu a reestructuració de la plantilla de personal de la societat de capital públic: Badalona Comunicació, SA. Gener 2012.

Ajuntament de Badalona: estudi relatiu a la reestructuració de la societat de capital públic Marina de Badalona, SA. Desembre 2011.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: estudi relatiu a la reestructuració de la plantilla de personal de la societat pública Gramepark, SA. Novembre 2011.

Ajuntament de Rubí: estudi relatiu a la reestructuració de personal a l’Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals. Novembre 2011.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: estudi relatiu a la reorganització del cos de la Policia Local. Octubre 2011.

Ajuntament de Reus: estudi relatiu a la situació jurídica de la societat pública Innova, SA i les seves societats participades. Setembre 2011.

Associació Catalana de Municipis i Comarques: Informe relatiu a l’impacte dels acords d’amortitzacions de places respecte dels diversos tipus de personal al servei dels ens locals, Setembre 2011.

Ajuntament de Granollers: estudi relatiu a la reestructuració de la societat de capital públic Granollers Promocions, SA, Setembre 2010.

Consell Comarcal del Vallès: estudi relatiu a la estructura dels RR.HH de l’oficina comarcal d’habitage. Abril 2010.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Servei Català de la Salut. Estudi d’impacte retributiu de l’aplicació del VII Conveni col·lectiu de la xarxa hospitalària d’utilització pública pels centres: Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau i Hospital del Mar a Barcelona. Juliol 2009.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Servei Català de la Salut: Estudi d’avaluació dels costos i del compliment de l’aplicació del VII Conveni col·lectiu de la Xarxa hospitalària d’utilització pública i centres d’atenció primària, Juliol 2008.

Ajuntaments de Rubí, Sant Celoni i L’Ametlla del Vallès. Estudi sobre les modalitats contractuals del i personal laboral indefinit no fix pels ajuntaments de Rubí, Sant Celoni i L’Ametlla del Vallès. 2008.

Ajuntament de Rubí. Estudi sobre el procés de consolidació de l’ocupació temporal a l’Ajuntament de Rubí. 2008.

Associació catalana d’entitats de base associativa. Informes relatius al disseny de la carrera professional per les entitats de base associativa (EBA), EAP Dreta del Eixample, Sarrià i L’Alcober, 2008.

Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Direcció del CIBBM Vall d’Hebron. Estudi relatiu a la constitució de les empreses de base tecnològica (spin-off): anàlisi jurídica. 2007.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció del CIBBIM (Vall d’Hebron). Informe jurídic sobre el règim d’incompatibilitats del personal investigador integrat en empreses de base tecnològica: anàlisi de la nova Llei d’Investigació de biotecnologia, pel Departament de Salut, 2007.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secretaria d’Estratègia i Coordinació Estudi relatiu a la creació de societats per a la recerca en biotecnologia (Spin-off). 2007.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secretaria d’Estratègia i Coordinació. Estudi relatiu a la implantació de la carrera professional del personal investigador en el sistema català de salut,  2006.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secretaria d’Estratègia i Coordinació. Estudi relatiu de les modalitats contractuals del Pla d’estabilització del personal investigador.  2006.

Contacta ara

Telèfon

93 860 19 22

h

Fax

93 870 48 96